Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Peuteropvang Losser biedt flexibele en professionele opvang voor kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. Wij bieden kinderen veiligheid en geborgenheid in een vertrouwde en uitnodigende omgeving, zodat ze de ruimte krijgen om ervaring op te doen en zich te ontplooien. Ze worden gestimuleerd in hun ontwikkeling waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de individuele behoeften van het kind. Kinderen komen in contact met andere kinderen. Ze leren zich in een groep te handhaven door voor zichzelf op te komen, samen te spelen en rekening te houden met elkaar. Het leren waarderen van de ander en leren herkennen van talenten bij die ander is hierbij van belang.

Op vaste dagdelen in de week geniet het kind van de opvang en de activiteiten die peuteropvang losser te bieden heeft. Ze leren samenspelen, samen delen, ontwikkelen de motoriek en krijgen een gericht taalaanbod.

Samen spelen en leren

De periode van 2 tot 4 jaar is voor het kind de periode waarin het zichzelf en zijn relatie met de omgeving gaat ontdekken en ontwikkelen. Het is de periode waarin de fysieke, sociale en emotionele grenzen worden verkend en getest. Autoriteit, waarden en normen aangaan, het oplossen van conflicten en omgaan met emoties komen aan de orde. Het is een belangrijke periode in de identiteitsvorming van het kind. Hierin zijn wij ons er van bewust dat ouders, de omgeving maar ook de peuteropvang de spiegels zijn op basis waarvan het kind zich ontwikkeld. In kleine stapjes worden de kinderen spelenderwijs voorbereid op het basisonderwijs. We werken binnen onze peuteropvang met voor en vroegschoolse educatie.

Wat is voor-en vroegschoolse educatie?

Voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar bieden we een speciaal programma: voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hiermee bereiden we kinderen op een spelenderwijs lerende manier voor op de basisschool. Dit programma is bedoeld en gericht op kinderen met een (taal) achterstand. De kinderen krijgen de mogelijkheid om hun (taal) achterstand in te halen al voordat ze naar de basisschool gaan. Op onze locatie Calimero bij basisschool de Wegwijzer maken we gebruik van de piramide methode binnen ons VVE-programma.

Peuteropvang Losser heeft pedagogisch medewerkers die speciaal zijn opgeleid in voor- en vroegschoolse educatie. Ze bieden de kinderen aan de hand van thema’s activiteiten aan die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd en leren al vroeg vaardigheden aan. Zeker op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen.

Voordelen van VVE

  • Draagt bij aan de optimale ontwikkeling van het kind
  • Geeft meer zicht op en speelt in op ontwikkelingsachterstanden van kinderen
  • Wij werken met de VVE methode piramide. Een VVE-methode die aansluit bij de ontwikkeling van het kind, door een combinatie van spelen, werken en leren
  • Houdt rekening met de behoeften van het kind
  • Zorgt voor een vloeiende overgang naar de basisschool 
     

Komt uw kind in aanmerking voor voor- en vroegschoolse educatie?

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het VVE-programma. Zij bepalen op advies van het consultatiebureau welke kinderen ervoor in aanmerking komen.

Al vanaf de geboorte van uw kind worden de ontwikkeling samen met u bijgehouden op het consultatiebureau. Tijdens het bezoek van 11, 14 en 18 maanden komt ook de taalontwikkeling aan de orde. Als een kind 11 maanden is, bepaalt de arts of het kind kans heeft om een taalachterstand of een achterstand in de sociale ontwikkeling op te lopen. Als dat zo is, geeft de arts een voorlopige voorschoolindicatie af. Als het kind 18 maanden is, wordt definitief vastgesteld of het kind in aanmerking komt voor een voor-en vroegschoolse indicatie.

Communicatie

Tijdens het VVE-programma speelt communicatie en interactie tussen ouders/verzorgers en de pedagogische medewerker een grote rol, enkele keren per jaar worden de ontwikkeling van het kind samen met de oude/verzorger besproken. Ook zullen er tussendoor tips worden meegegeven om de ontwikkelingen van het kind ook thuis te stimuleren.

Meer weten?

Heeft u nog meer vragen? Ons team beantwoordt ze graag. Je kunt altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend bezoekje of bellen voor advies met telefoon 06 20746545 of info@kinderopvang-losser.nl.
 Direct inschrijven

Share our website